Timiș: candidaturile pentru alegerile locale se pot depune între 16 aprilie și 30 aprilie – perioada este valabilă pentru partide, organizațiile minorităților parlamentare, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți

Prefectura Timiș informează că având în vedere dispozițiile art.16 alin.3 și 4 și art.37 din Constituția României, art.1 și art.37 din O.U.G. nr.21/2024 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024, art.46, art.47, art.50 alin.1 și 2, art.51 alin.1 și 5, art.52 alin.6, art.53 și art.56 alin. 1 – 4 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, pct. 53 și pct.88 din Anexa la H.G. nr.199/2024 privind aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 și Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 7H din 02.04.2024:

Partidele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților parlamentare, alianțele politice, alianțele electorale și candidații independenți, vor depune spre înregistrare propunerile de candidaturi pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2024 în perioada 16 aprilie – 30 aprilie ora 23:29, la sediul biroului electoral de circumscripție, în scris.

I. PARTIDELE POLITICE, ORGANIZAȚIILE CETĂȚENILOR APARȚINÂND MINORITĂȚILOR NAȚIONALE, ALIANȚELE POLITICE ȘI ALIANȚELE ELECTORALE  

În vederea înregistrării propunerilor de candidați pentru primar, consiliu local, președinte al consiliului județean sau consiliul județean, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale vor depune 4 dosare.

1. Primul și al doilea dosar de candidatură vor cuprinde:

a) un exemplar original al listei de candidați sau un exemplar original al propunerii de candidatură;

b) câte o copie a actului de identitate al fiecărui candidat, așezată în ordinea înscrierii în lista de candidați de la litera a);

c) câte un exemplar original al declarației de acceptare a candidaturii, pentru fiecare candidat, așezate în ordinea înscrierii în lista de candidați de la litera a);

d) câte un exemplar original la declarației de avere și al declarației de interese, pentru fiecare candidat, așezate în ordinea înscrierii în lista de candidați de la litera a);

e) câte un exemplar original al declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, așezate în ordinea înscrierii în lista de candidați de la litera a).

2. Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă:

a) câte o copie a documentelor prevăzute la pct.1 lit. a și b;

b) câte un exemplar original al documentelor prevăzute la pct.1 lit. c – e.

3. Fiecare dosar din cele patru, va fi însoțit de către un opis al documentelor existente în acesta.

4. Odată cu cele patru dosare, pentru fiecare listă de candidați propusă, se va depune o lista de susținători (care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I), câte un exemplar original și câte o copie.

Listele vor fi îndosariate iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate, fiecare nedepășind 250 de file fiecare. La începutul fiecărui dosar, se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere de către persoana care a întocmit dosarul respectiv, numărul de semnături, județul aferent, și numărul de file al dosarului.

Listele de susținători trebuie să fie însoțite de un opis centralizator, semnat și datat olograf de către persoana desemnată în acest sens de către conducerea partidului, a alianțelor politice, alianțelor electorale sau a organizației cetățenilor aparținând minorităților naționale care au propus lista de candidați.

II. CANDIDAȚII INDEPENDENȚI

În vederea înregistrării propunerilor de candidați pentru primar, consiliu local, președinte al consiliului județean sau consiliul județean, candidații independenți vor depune 4 dosare.

1. Primul și al doilea dosar de candidatură vor cuprinde:

a) un exemplar original al declarației de acceptare a candidaturii independente;

b) o copie a actului de identitate al candidatului independent;

c) un exemplar original la declarației de avere și al declarației de interese;

d) un exemplar original al declarației pe propria răspundere în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

2. Al treilea și al patrulea dosar trebuie să cuprindă:

a) câte o copie a documentelor prevăzute la pct.1 lit. a și b;

b) câte un exemplar original al documentelor prevăzute la pct.1 lit. c și d.

3. Fiecare dosar din cele patru, va fi însoțit de către un opis al documentelor existente în acesta.

4. Odată cu cele patru dosare se va depune lista de susținători (Candidații independenți pentru funcția de consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, de 500 în cazul localităților urbane de rangul II și III și de 1.000 în cazul județelor, municipiului București, sectoarelor municipiului București și localităților urbane de rangul I. Pentru funcția de primar, candidații independenți trebuie să prezinte o listă de susținători, care trebuie să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100 în cazul comunelor, 500 în cazul orașelor, 1.000 în cazul municipiilor și sectoarelor municipiului București, precum și în cazul municipiului București. Candidații independenți pentru funcția de președinte al consiliului județean trebuie să prezinte o listă de susținători, care să cuprindă minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral și în listele electorale complementare din circumscripția pentru care candidează, dar nu mai puțin de 2.000), câte un exemplar original și câte o copie.

Listele vor fi îndosariate iar dosarele și filele din acestea vor fi numerotate, fiecare nedepășind 250 de file fiecare. La începutul fiecărui dosar, se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere de către persoana care a întocmit dosarul respectiv, numărul de semnături, județul aferent, și numărul de file al dosarului.

Listele de susținători trebuie să fie însoțite de un opis centralizator, semnat și datat olograf de către candidatul independent.

III. CANDIDAȚII CETĂȚENI AI UNIUNII EUROPENE

Pe lângă documentele prevăzute mai sus, cetățenii Uniunii Europene trebuie să depună în 4 exemplare:

a) copia unui document care atestă adresa din România, potrivit art.23 din Legea nr.115/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau copia unui document emis de Inspectoratul General pentru Imigrări;

b) un document care să le ateste identitatea;

c) 4 exemplare originale ale unei declarații pe proprie răspundere: (i) că nu sunt lipsiți de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei hotărâri judecătorești penale sau civile definitive și (ii) că nu dețin funcții în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalent funcțiilor incompatibile în România cu statutul de ales local.

Notă

Candidații pot renunța la candidatură până la data rămânerii definitive a candidaturilor, cel mai târziu la 8 mai 2024, cererile de renunțare urmând a fii comunicate la biroul electoral de circumscripție la care a fost depus dosarul de candidatură.

judecător IVANCU BEATRICE – MIHAELA – președinte

judecător ȘIPEȚAN IONUȚ ADRIAN – locțiitor

Recomandările noastre

Cele mai citite articole