Curtea de Conturi: Muzeul Banatului, subordonat CJ Timiș, prejudiciu de 379.000 de mii de lei – au fost făcute plăți pentru evenimente fără existența documentelor justificative

Buletin de Timișoara vă informa pe 20 septembrie 2022 în privința unui “Raport devastator al Curții de Conturi – abateri financiare de 25 de milioane de lei la Consiliul Județean Timiș – mari probleme în atribuirea contractelor pentru evenimente culturale“.

Camera de Conturi, mai cunoscută publicului larg sub denumirea de Curtea de Conturi, a efectuat în anul 2021 o serie de verificări privind activitatea Consiliul Județean Timiș condus de șeful PNL Timiș, Alin Nica.

În urma controlului inspectorii au constat abateri financiare de aproape 25 de milioane de lei, din care 23.672.000 de lei la Consiliul Județean, 837.000 la Liceul Iris, subordonat CJ Timiș, dar și un prejudiciu de 379.000 de mii de lei la Muzeul Național al Banatului.

Cât privește prejudiciului de 379.000 de mii de lei la Muzeul Național al Banatului inspectorii de la Camera de Conturi arată că “în urma verificărilor efectuate asupra modului de derulare a acțiunilor culturale cuprinse de către conducerea muzeului în programele minimale aferente anului 2020, echipa de audit a constatat faptul că operațiunile de lichidare, ordonanțare și plată care au comportat cheltuieli cu transportul, cazarea și masa participanților, onorariile artiștilor, închiriere scenă sau echipamente de sonorizare și lumini, publicitate etc, au fost efectuate atât în anul 2020 cât și în anul 2019 fără a avea la bază documente justificative, care să cuprindă detaliile necesare decontării unei astfel de prestații/serviciu și de asemenea care să confirme dimensiunea/cuantumul/ realitatea/ exactitatea prestării serviciilor contractate“.

Mai mult, raportul Camerei de Conturi vorbește despre efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative

Au fost operate în evidența contabilă situațiile identificate de către auditori, cu privire la „Neconstituirea garanției de bună execuție în cuantumul legal / neînregistrarea în contabilitate – valoarea garanțiilor de bună execuție a contractelor de achiziție publică”.  Efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, prin Programul minimal al evenimentelor culturale organizate în anul 2019 și 2020. La Nota de conciliere au fost prezentate răspunsurile la notele de relații solicitate de către auditori. În urma analizării răspunsurilor primite la notele de relații înaintate (respectiv a documentelor justificative înaintate), valoarea abaterii constatate a fost estimată de către auditori la suma totală de 379 mii lei, din care 310 mii lei aferentă anului 2019 și 69 mii lei aferentă anului 2020“, arată documentul.

Astfel, inspectorii Camerei de Conturi au dispus, conform raportului, luarea tuturor măsurilor legale pentru:

“1. Elaborarea și actualizarea periodică a Programului anual al achizițiilor publice prin cuprinderea tuturor achizițiilor de bunuri și servicii efectuate în cadrul instituției inclusiv a contractelor de achiziție publică pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în vederea desfășurării/ organizării evenimentelor culturale aprobate în cadrul Programului minimal al evenimentelor culturale asumate în vederea realizării de către conducerea Muzeului Național al Banatului Timișoara potrivit normelor legale aplicabile;

2. Întocmirea de către șefii secțiilor și compartimentelor de specialitate ale muzeului de note justificative privind determinarea valorii estimate (exclusiv TVA) a contractelor de achiziție publică ce urmează a fi atribuite în cursul anului, avizarea acestora de către persoana cu atribuții în realizarea activităților specifice domeniului achizițiilor publice (în scopul determinării corecte a valorii estimate a achiziției, a punerii în corespondență a obiectului achiziției publice cu codul/codurile CPV care îl descriu cât mai exact respectiv a alegerii corecte a procedurii de achiziție care va fi aplicată) respectiv de către contabilul șef al instituției (în scopul încadrării în creditele bugetare alocate) și aprobarea acestora de către managerul entității;

3. Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice;

4. Elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale în care să fie cuprinse toate cele de mai sus, adaptate la specificul activității de organizare de evenimente culturale și stabilirea de atribuții concrete pentru fiecare compartiment în acest sens, prin fișele de post;

5. Recuperarea prejudiciului estimat de către auditori la suma de 379 mii lei reprezentând plăți efectuate pentru servicii contractate de organizare evenimente pentru care nu există documente justificative care să confirme realitatea serviciului prestat respectiv pentru care nu există contraprestație din partea prestatorului, din care suma de 310 mii lei aferentă exercițiului financiar 2019 iar suma de 69 mii lei aferentă exercițiului financiar 2020, inclusiv a beneficiului nerealizat la data încasării prejudiciului.

6. Luarea măsurilor de intrare în legalitate cu privire la prezentarea documentelor justificative care să certifice realitatea serviciilor prestate și a produselor furnizate în baza contractelor de achiziție publică atribuite în scopul desfășurării evenimentelor culturale cuprinse în cadrul programului minimal al evenimentelor culturale pentru anul 2020 iar în caz contrar stabilirea de către entitate a întinderii prejudiciului și luarea măsurilor de recuperare a acestuia;

7. Proiectarea și implementarea unei proceduri operaționale care să reglementeze la nivelul entității verificate (coroborat cu procedura operațională elaborată pentru estimarea cheltuielilor), modul de decontare a cheltuielilor aferente prestării serviciilor de organizare evenimente, care să precizeze cel puțin următoarele: solicitarea prin caietul de sarcini ca:

Atât la nivelul ordonatorului principal de credite cât și la nivelul ordonatorilor din subordine (secundari și terțiari) operatorul economic interesat de organizarea evenimentului să prezinte o ofertă financiară, în care să prezinte un deviz estimativ/ofertă, ca document standardizat (în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016), respectiv cheltuielile pe care le comportă organizarea evenimentului, în care să precizeze cheltuielile directe, cheltuielile indirecte, cota de profit și taxa pe valoarea adăugată precum și o ofertă tehnică;

Detalierea valorică a cheltuielilor directe să se realizeze pe categorii de cheltuieli, respectiv transport, cazare, masă, editare și furnizare materiale promoționale, onorarii artiști etc;“

Inspectorii Camerei de Conturi au mai dispus ca prin Oferta tehnică, furnizorul va prezenta următoarele:

– “În cazul cheltuielilor de cazare, oferte din partea unităților hoteliere care să susțină valoarea înscrisă în devizul ofertă, cu respectarea cerințelor minimului de stele și a minimului de persoane stabilit prin caietul de sarcini;

În cazul cheltuielilor de masă, oferte din partea unităților de servire a mesei care să susțină valoarea înscrisă în devizul ofertă cu respectarea asigurării hranei pentru minimul de persoane stabilit prin caietul de sarcini;

– În cazul cheltuielilor de transport, oferte din partea operatorilor de transport care să susțină valoarea înscrisă în devizul ofertă, cu respectarea numărului minim de persoane stabilit prin caietul de sarcini;

– În cazul cheltuielilor promoționale, oferte din partea tipăriturilor, editurilor etc. care să susțină valoarea înscrisă în devizul ofertă cu respectarea minimului stabilit prin caietul de sarcini;

– În cazul cheltuielilor cu onorariile artiștilor/ansamblurilor culturale, oferte din partea acestora care să susțină valoarea înscrisă în devizul ofertă, respectiv a artiștilor/ansamblurilor culturale specificați prin caietul de sarcini;

– Pentru alte tipuri de cheltuieli directe, justificarea valorii înscrisă în devizul ofertă, în strânsă corelare cu cerințele aferente stabilite prin caietul de sarcini;

– La factură, furnizorul serviciului va atașa situația de plată rezultată în urma organizării efective a evenimentului (care poate avea o valoare mai mică decât cea contractată în cazul în care anumite activități nu au mai avut loc sau în cazul în care nu au participat toate persoanele invitate)“.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole