Primăria Orțișoara condusă de primarul PSD Timiș, Aleodor Sobolu – acuzată de Curtea de Conturi de deconturi ilegale de carburant și abateri cu implicații în diminuarea patrimoniului

Primăria Orțișoara condusă de primarul PSD Timiș, Aleodor Sobolu, este acuzată de abateri cu implicații în diminuarea patrimoniului privat al comunei într-un raport al Camerei de Conturi, fosta Curte de Conturi.

Administrația a fost controlată de către auditori în perioada 05.10.2021 – 07.12.2021, control care a vizat auditul financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale unității administrativ-teritoriale a comunei.

Inspectorii au depistat un prejudiciu de 140.000 de lei, din care 5.000 de lei pentru deconturi fără documente de carburant.

UATC Orțișoara a întreprins măsurile legale necesare recuperării integrale a prejudiciului în sumă de 5 mii lei, reprezentând decontare de combustibil fără a exista documente justificative, în anul 2020. S-a depus la casieria instituției suma de 5 mii lei reprezentând decontare de combustibil fără a exista documente justificative, sumă care a fost depusă la Trezoreria Municipiului Timișoara“, se arată în raport.

Concluzii raportului scot în evidență faptul că “opinia exprimată a fost opinie contrară, deoarece abateri de la legalitate și regularitate se situează peste pragul de semnificație valoric, precum și o serie de abateri care nu sunt semnificative (materiale), dar semnificative în context, inclusiv cu implicații în diminuarea patrimoniului privat al UATC Orțișoara“.

Abaterile constatate sunt multiple, iar potrivit constatărilor auditorilor acestea se referă la:

Nerespectarea principiilor responsabilității fiscale și regulilor fiscale – cu privire la încheierea unor angajamente legale a căror valoare depășește creditele bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli al entității care a dus la o abatere de 90.000 de lei;

Evidența sintetică și analitică a patrimoniului entității nu este condusă în conformitate cu Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;

– La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Orțișoara, evidența contabilă nu s-a condus şi organizat conform Normelor metodologice, a Planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia;

– Alte abateri referitoare la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului general consolidat, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege, de către organele fiscale din cadrul primăriilor – nerespectarea ordinii stingerii creanțelor – care a dus la un prejudiciu de 7.000 de lei;

– Păgubirea bugetului prin pierderile patrimoniale provenite din neurmărirea veniturilor în termenele legale de prescripție – care a dus la un prejudiciu de 27.000 de lei;

– Neefectuarea anuală și/sau la termenele legale a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale entității, deținute cu orice titlu;

– La nivelul ordonatorului terțiar de credite Școala Gimnazială Orțișoara, nu a fost efectuată inventarierea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege;

– Nerespectarea prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ) privind darea în administrare a bunurilor din domeniul public al UATC Orțișoara;

– Nu au fost înregistrate în evidențele cadastrale și de publicitate imobiliară elementele patrimoniale – Referitor la cadastrarea integrală a comunei și la realizarea și gestionarea Registrului electronic al Nomenclaturii Stradale (RENNS);

– Referitor la ținerea la zi a registrului agricol, în format electronic, sursă importantă de date privind contribuabilii și totodată obiectele acestora, impozabile sau taxabile, după caz – Nu s-au operat în Registrul agricol toate datele gospodăriilor și nu s-a efectuat interconectarea la Registrul Agricol Național;

– Legea 165/2013 – Alte abateri referitoare la organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului – Referitor la prezentarea în situațiile financiare a valorii proprietății private a UATC Orțișoara în concordanță cu evidența tehnico-operativă;

– Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare – diferențe salariale acordate secretarului entității – care a dus la un prejudiciu de 4.000 de lei;

– Efectuarea de cheltuieli de personal fără respectarea concordanței cu politicile și acordurile salariale, cu principiile responsabilității fiscale, regulile fiscale, cu obiectivele și limitele din strategia fiscal-bugetară.

– Angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor bugetare în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită – nerespectarea prevederilor legale referitoare la consumul de carburanţi fără a se prezenta documente justificative – care a dus la un prejudiciu de 5.000 de lei;

– Referitor la neîntocmirea în ultimul trimestru al anului 2019 pentru anul 2020 a referatelor de necesitate de către compartimentele din cadrul entității și neactualizarea/ nerevizuirea programului anual al achizițiilor publice pe anul 2020 – care a dus la un prejudiciu de 7.000 de lei.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole