Consiliul Local Timișoara se întrunește marți să decidă soarta palmierilor lui Nicolae Robu – arborii nu au mai fost amplasați pe domeniul public din anul 2018

Consiliul Local Timișoara se întrunește marți, 25.10.2022, de la ora 17:00, în ședință ordinară în sala de consiliu a Primăriei Timișoara.

Pe ordinea de zi se regăsesc 35 de proiecte dintre care unul se referă la predarea în custodie către Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara a 37 arbori cu container.

Arborii sunt în fapt palmierii cumpărați de Nicolae Robu în anul 2015.

Potrivit raportului de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre care va fi dezbătut de consilierii locali “în anul 2015 au fost achiziționați un număr de 40 de arbori pentru amplasarea acestora pe domeniul public în zona centrală a Municipiului Timișoara, în perioada de vegetație, în perioada de repaos vegetativ fiind păstrați în incinta SC Horticultura SA“.

Începând cu anul 2018, aceștia nu au mai fost amplasaţi pe domeniul public. Arborii cu container au fost inventariați cu Procesul verbal de inventariere arbori cu container nr. SC 2022-16935/07.07.2022, din cei 40 achiziționați, 3 s-au uscat. Astfel, din punct de vedere tehnic, apreciem că prin predarea în custodie a acestor 37 buc. arbori cu container, către Universitatea de Ştiinţele Vieţii “Regele Mihai I” din Timişoara, pe perioada sezonului rece (pâna la 15 mai 2023), putând lua măsuri benefice pentru asigurarea cerințelor necesare vegetării acestora în condiții optime“, mai artă documentul.

Ordinea de zi a consiliului local de marți este următoarea: 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței în plen din data de: 20.09.2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a imobilului-teren înscris în CF nr.455025 Timișoara nr.cad.455025 ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ionescu Mircea-Pietro și Ionescu FlorinaVasilica și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren pentru drum și spații verzi”.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a lucrărilor de extindere reţea apă și branşament apă în Municipiul Timişoara, str. Violetelor, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către societatea S.C. ROXINOV CONSTRUCT S.R.L., şi trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a imobilului-teren înscris în CF nr. 451267 Timișoara ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Buga Viorel și Buga Laura și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren neîmprejmuit, teren intravilan pentru drum.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului înscris în C.F.nr. 447603 Timișoara, în suprafață de 10773 mp, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către VANC GRIGORIE și trecerea terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara.

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate asupra unui imobil din Timișoara, str.Dej nr.1A înscris în CF nr. 411790 Timișoara, nr.top 29571/2 către Parohia Ortodoxă Română Timișoara – Calea Aradului.

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului în cota de 1932/2131 aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, str. Ardealului nr. 38 înscris în CF nr. 420110 Timişoara, nr.top. 392/11/b, 400/a/1/1/1.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, a imobilului-teren înscris în CF nr.454931, cu destinația de teren intravilan pentru drum.

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, str. Eroii de la Păuliș nr. 24 înscris în CF nr. 435259 Timişoara, nr.top. 21034, 21035.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de comodat nr.8/10.10.2018, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, pentru spațiul situat în Timișoara, str. C. Brediceanu nr.2.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1165/29.11.2000 încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena Timișoara.

12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea a două camere din apartamentul nr.3 – înscris în CF nr. 413001-C1-U1.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de închiriere nr.1980/2017 pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Unirii nr.7 în vederea desfășurării procesului de învățământ a Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” – clasele I-IV.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței terenului situat în str. Madona nr.7.

15. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. Oituz, nr.3 către Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru o perioadă de 10 ani și încheierea contractului de administrare.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului-SAD1 în care funcționează Clinica de Obstetrică și Ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, compus din demisol+parter+etajul I și teren aferent, situat în Timișoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr.24.

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ap.20-spațiu comercial, cu adresa în Timișoara, strada Lucian Blaga nr.1, etaj parter, identificat cu C.F nr. 404519-C1-U35 Timișoara, nr.cadastral 404519-C1-U35, la prețul de 103.000 euro.

18. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri,branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare și transmiterea spre administrare și exploatare către operatorul regional AQUATIM SA.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării contractului de execuție lucrări nr. 74/24.08.2021 aferent proiectului „Constructie cladire cu destinatia cresa, zona de nord „- COD SMIS 2014+ :127750.

20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea efectuãrii unui schimb de terenuri între Universitatea Politehnica Timişoara şi Municipiul Timişoara, situate în spl. Spiru Haret şi bv.Vasile Pârvan.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Timișoara, Inspectoratul Școlar al județului Timiș și Fundația “The Institute” în vederea promovării educației pentru mediu, privind colectarea selectivă a deșeurilor, în rândul elevilor de gimnaziu și liceu.

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive – CERC.

23. Proiect de hotărâre privind predarea in custodie către Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara a 37 arbori cu container.

24. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Horticultura SA asupra imobilului din Piața Victoriei nr. 1/b SAD 6.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire în licitație a 56,89471 metri cubi masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Timișoara.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Liceului Tehnologic ELECTROTIMIȘ la proiectul “În siguranță la școală” , cod SMIS:146360, proiect aprobat spre finanțare prin programul POIM, contract nr. 1574/23.06.2022, axa prioritara 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de Covid-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie O.S. 10.1 (Cod apel POIM/881/9/1 Consolidarea capacității unităților de învătământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generate de virusul SARS-COV-2).

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Programul de îmbunătățire a eficienței energetice(PIEE) Municipiul Timișoara” prin completare și modificare.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecție pentru stabilirea ordinii de prioritate a blocurilor de locuințe incluse în programele anuale de reabilitare termică.

29. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și aprobarea Raportului administratorilor pe semestul I al anului 2022.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Ansamblu de clădiri cu funcțiuni mixte – Locuire colectivă, comerț, servicii și turism”, Timișoara, Splaiul Tudor Vladimirescu, nr.29-30, CF nr.446701.

31. Adresa nr. SC2022 – 5092/20.09.2022 privind acțiunea de chemare în judecată a S.C. ”Oglinda” S.A. referitoare la anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/16.06.2022 privind respingerea documentației Planului Urbanistic Zonal, Piața Bisericii nr.7, Timișoara și obligarea pârâtului Consiliul Local al Municipiului Timișoara de aprobare a documentației PUZ ”Locuințe și servicii”, Piața Bisericii nr.7, Timișoara.

32. Adresa nr. SC2022-19141/19142/19143/17861/22.09.2022 a Direcției Economice privind documentele emise de Curtea de Conturi, urmare a acțiunii de verificare a masurilor dispuse, după cum urmează:

– Decizia nr.18/02 de prelungire a măsurilor dispuse prin Decizia 18/27.07.2020

prelungită cu Decizia 18/1/05.08.2021;

– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin

Decizia 18/1/05.08.2021 la Decizia nr.18/27.07.2020;

– Decizia nr.20/2 de prelungire a termenului pentru masurile dispuse prin

Decizia nr.20/20.07.2018 prelungită cu Decizia 20/1/07.01.2020;

– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin

Decizia nr.20/1/07.01.2020 la Decizia nr.20/20.07.2018;

– Decizia nr.34/2 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse

prin Decizia nr.34/26.10.2017, prelungită prin Decizia nr. 34/1/02.08.2019;

– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin

Decizia nr. 34/1/02.08.2018 la Decizia nr.34/26.10.2017;

– Decizia nr.55/2 de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse

prin Decizia nr.55/30.12.2019 prelungită cu Decizia nr.55/1/25.02.2021;

– Raportul privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor transmise prin

Decizia nr.55/1/25.02.2021 la Decizia nr.55/30.12.2019;

33. Adresa nr. SC2022 – 024088/30.09.2022 a doamnei Simona Smultea privind solicitarea de amplasare în spațiul public a unui sistem acustic de ghidaj pentru nevăzători și includerea în buget pe lista proiectelor finanțate.

34. Adresa nr. SC2022 – 024024/29.09.2022 a Liceului Montessori Timișoara referitoare la Raportul directorului cu privire la starea și calitatea învățământului din Liceul Montessori Timișoara în anul școlar 2021-2022.

35. Interpelările consilierilor locali.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole