Timpark: costurile unui abonament REZIDENT – între 70-110 lei/an

Prin Hotărârea Consiliului Local Timișoara nr. 20/25.01.2022, a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara conform Anexei la această hotărâre. Regulamentul este pus în aplicare de către noul serviciu public înfiinţat, respectiv Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara – TIMPARK. Ulterior, prin HCLMT nr. 204/24.05.2022 au fost modificate dispozițiile art. 11, lit. F) din Regulament, în sensul că a fost lărgită sfera celor care pot benefica de abonamentul de tip „Rezident”.

Tipuri de abonamente emise de SPAPP – Timpark și prețurile lor:

a) Abonamentul pentru zona tarifară ROȘIE (I), costă 42 lei/lună și 453,60 lei/an, TVA inclus;

b) Abonamentul pentru zona tarifară GALBENĂ (II), costă 33,60 lei/lună și 362,88 lei/an, TVA inclus;

c) Abonamentul pentru zona tarifară ALBASTRĂ (III), costă 25,20 lei/lună și 272,16 lei/an, TVA inclus;

d) Abonamentul pentru mai multe zone tarifare (COMBINAT) permite parcarea autovehiculelor pentru combinația de zone aleasă și se poate elibera pentru două combinații de zone, respectiv: zona Roșie (I) + Zona Galbenă (II) – cost 52,92 lei/lunar și 572,04 lei/ anual sau zona Roșie (I) + Zona Galbenă (II) + zona Albastră (III) – cost 60,48 lei/lunar și 652,68 lei/anual;

e) Abonamentul „LA PURTĂTOR” se eliberează vehiculelor utilizate de către instituții ale statului (de ex. Poliție, Poliție Locală, Jandarmerie, M.Ap.N, Ministerul Public, Primăria Municipiului Timișoara, S.R.I.) pentru misiuni operative, în limita a maximum 20 de abonamente/ instituție;

f) Abonamentul „REZIDENT” se emite, cu valabilitate de la data eliberării și până la finele anului în care este eliberat, solicitanților persoane fizice, pentru adresa de domiciliu din municipiul Timișoara, respectiv pentru adresa de reşedinţă (fosta viză de flotant) înscrisă în actul de identitate de către autoritățile competente. Eliberarea abonamentului se face pe bază de buletin (carte) de identitate, prin intermediul căruia se determină subzona de rezidență căreia i se aplică abonamentul, şi certificat de înmatriculare al autovehiculului, având inspecţia tehnică periodică valabilă. În cazul autovehiculelor deținute în comun de către soți, respectiv autovehiculelor deținute în familie, între rude de gradul I, se va prezenta, suplimentar, și certificatul de căsătorie, respectiv certificatul de naștere, în cazul în care solicitantul nu este înscris ca proprietar în certificatul de înmatriculare al autovehiculului. Abonamentul se inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului și este netransmisibil. Acest tip de abonament poate fi eliberat și în cazul autovehiculelor înmatriculate pe persoane juridice, caz în care abonamentul se va elibera pentru subzona unde persoana fizică solicitantă are adresa de domiciliu/reședință în actul de identitate, suplimentar urmând a se prezenta și o dovadă din partea proprietarului din care să rezulte dreptul persoanei fizice de a utiliza acel autovehicul. Acest tip de abonament se poate elibera pentru un singur autovehicul/persoană. Abonamentul de tip Rezident NU asigură rezervarea unui loc de parcare.

Costurile unui abonament REZIDENT sunt:

– 110 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Roșie;

– 90 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Galbenă;

– 70 lei/an (TVA inclus) pentru rezidenții din zona Albastră.

g) Abonamentul„PERSOANĂ CU HANDICAP” se emite pentru persoanele fizice care fac dovada încadrării într-un grad de handicap (certificat) și că dețin în proprietate autovehiculul pentru care se solicită abonamentul. De asemenea, mai beneficiază de acest abonament și părinții copiilor încadrați într-un grad de handicap, respectiv persoanele angajate ca asistenți personali ai persoanelor încadrate într-un grad de handicap grav, cu asistent personal. Abonamentul de tip Persoană cu Handicap se poate elibera pentru un singur autovehicul de persoană și este gratuit şi conferă drept de staţionare pe perioada pentru care a fost eliberat, în toate zonele tarifare, respectiv verde – 0, roșie – I, galbenă – II și albastră – III, exceptând parcările special amenajate controlate prin bariere de acces, respectiv străzile și parcările prevăzute cu taxare progresivă.

h) Abonamentul „beneficiari O.G. nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990” se emite persoanelor fizice care fac dovada că dețin, în proprietate, un autovehicul și se află în una din situațiile prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999-republicată („beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice), precum și cei care fac dovada că  s-au aflat în una din situațiile prevăzute la art. 1, din Decretul-Lege nr. 118/1990-republicat („beneficiază de prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri”). Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră. El se poate elibera pentru un singur autovehicul de persoană și este gratuit.

i) Abonamentul pentru „beneficiari Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile” se emite persoanelor fizice care fac dovada că sunt beneficiari ai acestei legi, respectiv personalului M.Ap.N. și ai M.A.I. care fac dovada, prin prezentarea legitimației, conferirii calității de „Veteran din teatrele de operații” și care dețin, în proprietate, un autovehicul. Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră, se acordă pentru un singur autovehicul/persoană și este gratuit.

j) Abonamentul pentru „vehiculele cu propulsie electrică” se emite persoanelor fizice sau juridice care dețin, în proprietate, un autovehicul cu propulsie exclusiv electrică.Abonamentul pentru acești benficiari conferă drept de staționare în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră și este gratuit.

Proprietarii autovehiculelor înmatriculate conform art. 20 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 și Ordinului comun al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul transporturilor și Infrastructurii nr. 676/44/443/2022, adică autovehicule cu numere de înmatriculare de culoare VERDE, nu mai au obligația de a-și achiziționa Abonamentul pentru „vehiculele cu propulsie electrică”, dar pot staționa gratuit doar în parcările din zonele tarifare Roșie, Galbenă și Albastră, nu și în zona Verde.

Notă: Donatorii de sânge pot beneficia de un abonament COMBINAT, pentru un autovehicul deținut în proprietate, gratuit, cu valabilitate de o lună de zile, calculată începând cu ziua donării. Acest drept va fi acordat doar în baza documentelor justificative eliberate de la instituția de profil la care a fost efectuată donarea de sânge.

În cazul abonamentelor „Persoană cu handicap”, „beneficiari O.G. nr. 105/1999 și ai Decretului-Lege nr. 118/1990”, „beneficiari Legea 168/2020 și alte categorii asimilabile”, „vehiculele cu propulsie electrică fără numere de înmatriculare de culoare verde” , „La purtător” și donatorilor de sânge, solicitanții vor achita doar contravaloarea imprimatului eliberat de către operator, adică 6 lei!

Beneficiază de reducere de 50% la tariful practicat pentru abonamente, pensionarii care primesc pensii de asigurări sociale de stat, pensii militare, pensii de agricultor, etc., a căror valoare cumulată cu alte indeminzaţii sau drepturi băneşti acordate în baza unor acte normative speciale, nu depăşesc nivelul unui salariu minim brut pe economie, existent la data eliberării abonamentelor. (P)

Recomandările noastre

Cele mai citite articole