Se caută manager pentru Casa de Cultură

Se caută manager pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. Astăzi, pe site-ul primăriei a fost postat anunțul prin care se organizează concursul de proiecte de manager pentru Casa de Cultură. Proiectele de management și dosarele de concurs se pot depune de către candidați până în 3 septembrie. La conducerea Casei de Cultură a fost numită interimar Camelia Mingasson.

Condiţii de participare la concurs:

Conform prevederilor art. 3 din OUG 189/2008, managementul Casei de Cultură a Municipiului Timișoara poate fi încredințat unei personae fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

      a) are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;

      b) are capacitate deplină de exerciţiu;

      c) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul: studii culturale, limbă și literatură, limbi moderne aplicate, filosofie, istorie, studiul patrimoniului, arhitectură, arte vizuale, teatru și artele spectacolului, cinematografie și media, muzică, științe ale educației, știinte ale comunicării, sociologie, management, finanțe;

      d) are experiență în specialitatea studiilor, menționate la lit. c), de min. 5 ani;

      e) are experienţă în domeniul activității manageriale de min. 3 ani în instituții publice de cultură sau organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii;

Condiția de experiență în domeniul activității manageriale poate fi dovedită prin adeverință privind experiența în conducerea de instituții publice de cultură sau organizații neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii.

       f) nu a suferit condamnări penale şi civile pentru fapte ce l-ar face incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

       g) nu i-a încetat contractul individual de muncă, raportul de serviciu sau contractul de management pentru motive imputabile în ultimii 4 ani.

Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate.

La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Mai multe detalii despre concursul pot fi găsite aici: Concurs de proiecte de management organizat pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara – Primăria Municipiului Timișoara (primariatm.ro)

Recomandările noastre

Cele mai citite articole