Drumul Timișoara-Utvin-Sânmihaiu Român va fi modernizat – proiectul costă circa 18 milioane de lei – va fi demarată procedura de expropriere, listele cu persoanele fizice și juridice

Consiliul Județean Timiș urmează să aprobe în ședința de plen din 30 august declanșării procedurii de expropriere pentru obiectivul de utilitate publică “Modernizare DJ591 Timișoara – Utvin – Sânmihaiu Român.

Studiul de fezabilitate a fost elaborat în 2019, pe vremea administrației PSD, condusă de Călin Dobra, deci administrației PNL, condusă de Alin Nica i-a trebuit patru ani pentru a mai face un pas spre realizarea proiectului.

Proiectul de modernizare a drumului a fost aprobat la nivelul indicatorilor tehnico-economici în luna iunie 2022, valoarea totală fiind de 17.7 milioane de lei și va fi finanțat prin Programul național de investiții Anghel Saligny, fostul PNDL.

În anul 2019, S.C. TRISKELE S.R.L. TIMIȘOARA, a elaborat documentația tehnică, faza Studiul de fezabilitate pentru ” Modernizare DJ591 Timișoara – Utvin – Sânmihaiul Român” în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. In anul 2021 pentru îndeplinirea condiției de finanțare a obiectivului de investiții „Modernizare DJ591 Timișoara – Utvin – Sânmihaiul Român” , prevăzută la art. 4 alin. (6) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny” au fost actualizați indicatorii economici, printr-un deviz general, de către SC TRISKELE S.R.L.. Documentația a fost analizată în ședința Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Consiliului Județean Timiș, urmare căreia a fost emis Avizul favorabil nr. 7 din 07.06.2022. Ținând cont de Referatul de aprobare nr. 15990 din 07.06.2022 , formulat de către domnul Cristian-Alin MOȘ, Vicepreședintele Consiliului Județean Timiș prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, inclusiv a principalilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție aferenți documentației“, se arată într-un raport de specialitate din iunie 2022.

În ședința de plen din 30 august, consilierii județeni urmează să aprobe demararea procedurii de expropriere, în total fiind vorba despre peste 21 de hectare de trene necesare modernizării drumului.

Sumele necesare vor fi alocate din bugetul județului Timiș și se virează de către Direcția de buget – finanțe din cadrul aparatului de specialitate al C.J.Timiș, în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, într-un cont bancar deschis pe numele județului Timiș, la dispoziția proprietarilor de imobile afectate de exproprierea pentru realizarea lucrării de utilitate publică “Modernizare DJ591 Timișoara – Utvin – Sânmihaiu Român”, în vederea plății despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condițiile legii. După adoptarea acestui proiect de hotărâre, etapele prevăzute de legislația în vigoare în vederea punerii în aplicare a obiectivului de investiție propus, sunt următoarele:

– Expropriatorul are obligaţia de a afişa lista imobilelor ce urmează a fi expropriate şi planul topografic care conţine coridorul de expropriere la sediul consiliului local şi pe pagina proprie de internet şi de a notifica intenţia de expropriere a imobilelor cuprinse în coridorul de expropriere.

– Notificarea intenţiei de expropriere a imobilelor, precum şi lista imobilelor ce urmează a fi expropriate se transmit prin poştă către proprietari. Lista imobilelor se face publică prin afişarea acesteia la sediul consiliului local respectiv şi pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

– Prin notificarea prevăzută se va stabili şi termenul de eliberare a imobilului, care nu poate fi mai mic de 30 de zile lucrătoare. – În termen de 20 de zile calendaristice de la data notificării, proprietarii imobilelor cuprinse în listă au obligaţia prezentării la sediul expropriatorului, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri.

– În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din Legea nr.255/2010, expropriatorul are obligaţia emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape.

– La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de expropriere, se va numi prin decizie a expropriatorului o comisie de verificare a dreptului de proprietate sau a altui drept real în temeiul căruia cererea a fost formulată şi constată acceptarea sau, după caz, neacceptarea cuantumului despăgubirii de către proprietar sau titularii altor drepturi reale asupra imobilelor supuse exproprierii.

– Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii şi constituie titlu executoriu, fără alte formalităţi, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropriaţi, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

– În baza deciziei de expropriere şi a documentaţiei întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.

– După înscrierea în cartea funciară a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligaţia de a începe execuţia lucrărilor într-un termen de 2 ani de la data declanșării procedurii de expropriere.

– După publicarea hotărârii de expropriere se notifică deţinătorii de utilităţi care au reţele amplasate în zona unde se vor desfăşura lucrările de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin în termenul convenit cu expropriatorul.

– În cazul identificării de reţele de utilităţi ulterior începerii lucrărilor de execuţie în vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezenta lege, deţinătorii de utilităţi menţionaţi mai sus vor fi notificaţi ca în termen de 5 zile să înceapă procedurile necesare în vederea eliberării amplasamentului prin devierea/protejarea reţelelor pe care le deţin“, se arată în Hotărârea de Consiliu Județean ce urmează să fie aprobată.

Recomandările noastre

Cele mai citite articole